konkurs

6 czerwca 2019 Aktualności

Jak wziąć udział w konkursie:

  1. Kup nasiona ogórka Enza Zaden.
  2. Oszacuj ilość nasion znajdujących się w szklanym pojemniku.
  3. Wypełnij i podpisz kupon konkursowy.
  4. Wrzuć do urny.
  5. Zachowaj dowód zakupu i oryginalne opakowanie.
  6. Czekaj na wyniki konkursu.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19.07.2019r. na naszym Facebooku: EnzaZadenPoland.

Lista sklepów biorących udział w konkursie:

-Hurtownia Rolno Ogrodnicza Chojnacki

-Flortom

-Lidia Horti-Logistic

-Sklepy Ogrodnicze Demeter

-Janiak Zaopatrzenie Gospodarstw

 

REGULAMIN KONKURSU „NASIONA OGÓRKA ENZA”

ENZA ZADEN Sp. z o.o.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady promocji organizowanej pod nazwą „NASIONA OGÓRKA ENZA” (zwanej dalej „Konkursem”).
2. Wyłącznym organizatorem Konkursu jest ENZA ZADEN Sp. z o.o.  (Zwana dalej „Organizatorem”), z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 543 lok 17, 02-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000137014 REGON 015242705, NIP 9512061972 kapitał zakładowy 50 000 zł, e-mail: biuro@enzazaden.pl.
3. Konkurs organizowany jest we współpracy z niezależnymi, współpracującymi z Enza Zaden Poland Sp. z o.o. firmami handlowymi zajmującymi się obrotem materiałem siewnym (zwanymi dalej „Dystrybutorami”).

§ 2. ZASADY KONKURSU

1. W KONKURSIE mogą wziąć udział producenci warzyw (zwani dalej „Uczestnikami”), którzy w czasie jego trwania zakupią jednorazowo w celu zabezpieczenia swoich potrzeb produkcyjnych (uprawy), nasiona odmian ogórków dostępne w ofercie Enza Zaden oraz wypełnią zgłoszenie konkursowe dostępne u dystrybutorów nasion uczestniczących w konkursie.
2. Promocja dotyczy nasion ogórków, odmian: Melen F1, Grummel F1, Bjorn F1, Severin F1, Gunnar F1.
3. Promocja „NASIONA OGÓRKA ENZA” nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi produktów w postaci nasion.
4. Każdy Uczestnik, który w czasie trwania konkursu zakupi u dystrybutora nasion biorącego udział w konkursie nasiona ogórka z oferty firmy Enza Zaden, oraz wypełni i wrzuci do dostępnej u dystrybutora urny podpisane zgłoszenie konkursowe bierze udział w konkursie.
5. Zadanie konkursowe polega na oszacowaniu przez uczestnika liczby nasion znajdujących się w dostępnym u dystrybutora szklanym pojemniku. Oceny można dokonywać w dowolny sposób jednakże nie wolno otwierać pojemnika ani w żaden inny sposób wysypywać nasion z jego wnętrza. Ocena liczby nasion musi nastąpić kiedy znajdują się one wewnątrz oryginalnie zamkniętego przezroczystego opakowania.
6. Oszacowaną liczbę nasion należy podać na formularzu zgłoszeniowym, wypełniając dane teleadresowe oraz podając odmianę i liczbę zakupionych u dystrybutora nasion. Formularz należy podpisać i wrzucić do urny, a dowód zakupu – paragon lub fakturę – oraz wszystkie oryginalne opakowania po nasionach, zachować do końca trwania konkursu.
7. W konkursie można brać udział dowolną ilość razy, a każda transakcja (dokument zakupu) uprawnia do wypełnienia formularza i dokonania zgłoszenia konkursowego.
8. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które nie dokonały zakupu nasion ogórka z firmy Enza Zaden.
9. W dniu zakończenia konkursu dystrybutorzy nasion u których przeprowadzany był konkurs otrzymają informację o ilości nasion jaka znajdowała wewnątrz szklanego pojemnika. Następnie w obecności pracownika Enza Zaden urna zostanie otwarta, a odpowiedzi na kartach zgłoszeniowych zostaną porównane z rzeczywistą ilością nasion z pojemnika.
10. Niepodpisane oraz niekompletnie wypełnione karty zgłoszeniowe nie biorą udziału w konkursie.
11. Osoba która poda najbliższą prawdziwej ilości nasion odpowiedź wygra konkurs. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu tygodnia od zakończenia konkursu a wyniki zostaną opublikowane na stronie enzazaden.pl oraz na Facebooku enzazadenpoland.pl. Ze zwycięzcami skontaktują się przedstawiciele dystrybutora lub Enza Zaden.
12. Odbiór nagrody przez zwycięskiego uczestnika konkursu możliwy jest tylko po okazaniu dowodu zakupu (paragon lub faktura). W przypadku gdyby zwycięzca nie posiadał dowodu zakupu, nagroda zostanie przekazana osobie z kolejną najbardziej trafną odpowiedzią, po uprzednim okazaniu dowodu zakupu.
13. Konkurs trwa od 7 czerwca 2019 do 12 lipca 2019, a ogłoszenie wyników nastąpi 19 lipca 2019r.

§ 3. NAGRODY

1. U każdego dystrybutora nasion wyłoniony zostanie jeden zwycięzca.
2. Nagrodę dla zwycięskiego uczestnika konkursu będą stanowić bezpłatne nasiona ogórka z Enza Zaden.
3. Liczba nasion przekazana jako nagroda zwycięskiemu uczestnikowi konkursu będzie równa liczbie zakupionych nasion, którą uczestnik zadeklarował na formularzu zgłoszeniowym, a następnie potwierdził dowodem zakupu, jednak wartość całkowita nagrody nie może przekroczyć 7 500zł według cen detalicznych (cennikowych).
4. Odmiana której nasiona zostaną przekazane jako nagroda zwycięskiemu uczestnikowi konkursu będzie tą samą, którą uczestnik zakupił i zadeklarował na formularzu, a następnie potwierdził dowodem zakupu.
5. Z uwagi na brak przesłanek spełnionych łącznie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, organizator konkursu jest zobligowany do poboru i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego, zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród w wysokości 10% wartości wygranej zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.  
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie właściwego urzędu skarbowego zwycięzcy oraz wpłata na konto firmy Enza Zaden Poland Sp. z o.o. podanego poniżej lub wpłata w gotówce, bezpośrednio w sklepie w którym zwycięzca brał udział, 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, obliczonego na podstawie ceny zakupu nasion.

Rachunek bankowy właściwy do wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego:
Enza Zaden Poland Sp. z o.o
Ul. Puławska 543/17
02-844 Warszawa
IBAN: Bank PKO S.A. PL70 1240 1125 1111 0000 0701 3081
7. Zwycięzca konkursu ma pełne prawo zrzec się nagrody bez podania przyczyny. 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i u dystrybutorów biorących udział w konkursie.
2. Listę dystrybutorów biorących udział w konkursie można uzyskać na stronie internetowej enzazadenpoland.pl oraz w siedzibie Organizatora.
3. Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2019 roku.