Disclaimer Enza Zaden

Informatie

Disclaimer Enza Zaden

Algemene voorwaarden voor gebruik van de Enza Zaden website

Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u de algemene voorwaarden van Enza Zaden voor gebruik van de website zoals die hieronder zijn vermeld. Bovendien verklaart u dat u geen van de Enza Zaden ondernemingen (hierna gezamenlijk aangeduid als Enza Zaden) aansprakelijk zult stellen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die op de Enza Zaden website zijn opgenomen. Zonder de aanvaarding van de algemene voorwaarden is het niet toegestaan de Enza Zaden website verder te gebruiken.

  1. Deze website van Enza Zaden wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Enza Zaden geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie, (waaronder onder meer maar niet uitsluitend afbeeldingen, rasbeschrijvingen en teelttechnische adviezen worden verstaan) die in deze website is opgenomen of waarnaar wordt verwezen volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan deze informatie geeft.

  2. Enza Zaden sluit derhalve elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de Enza Zaden website inclusief gevolgschade en gederfde winst alsmede schade aan computer hard- en software, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Enza Zaden. Enza Zaden is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door het niet kunnen gebruiken van deze website.

  3. Het is Enza Zaden te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of te verwijderen. Enza Zaden kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is slechts Enza Zaden toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.

  4. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Enza Zaden geen toezicht heeft op de inhoud van andere websites aanvaardt Enza Zaden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze websites van derden.

  5. Deze website kan verwijzingen bevatten naar rassen die in een specifiek land niet verkrijgbaar zijn. Een dergelijke verwijzing impliceert dan ook in geen enkel geval dat Enza Zaden dat ras in dat land in het verkeer brengt of de intentie heeft dat ras in dat land in het verkeer te brengen.

  6. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Enza Zaden tenzij anders vermeld. Niets op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Enza Zaden.

  7. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Terzake van geschillen is de rechter in Alkmaar bevoegd.

  8. Tijdens uw bezoek aan deze website worden gegevens opgeslagen (cookies e.d.). Enza Zaden behoudt zich het recht voor deze informatie op te slaan en te gebruiken in haar statistieken en overige informatiedragers.

  9. Leest u de privacyverklaring van Youtube, LinkedIn en Facebook voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens die zij via deze cookies verwerken.