RODO

Informacja

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 543 lok. 17, 02-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000137014, posiadająca nadane numery NIP: 9512061972, REGON: 015242705.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu rozpoznania złożonej przez Panią/Pana reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi.

4. Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpoznania złożonej przez Panią/Pana reklamacji, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rozpoznania reklamacji.