RODO

Informacja

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy nam, aby Państwo mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z naszych usług. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są bezpieczne, a zgoda na ich zbieranie i przetwarzanie może zostać wycofana w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 543 lok. 17, 02-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000137014, posiadająca nadane numery NIP: 9512061972, REGON: 015242705. Telefon: +48 22 64 95 267; e-mail: biuro@enzazaden.pl

2. Administrator przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej go z Państwem lub Państwa pracodawcą/mocodawcą (dalej „Kontrahent”) lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku gdy są/mają być Państwo stroną umowy lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy działają Państwo reprezentując Kontrahenta). Administrator może również przetwarzać Państwa dane w celu wypełnienia prawnych obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Administrator może przetwarzać Państwa dane z uwagi na cele związane z prawnie uzasadnionymi interesami innymi niż wykonywanie umowy, tj.

 • prawidłowe wykonywanie umów z kontrahentami Spółki
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnyc
 • w celu marketingu własnych produktów i usług
 • w celu związanych z prowadzeniem postępowań spornych oraz postępowań przed organami władzy publicznej
 • w celu ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub działań marketingowych. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez Administratora jest wymogiem ustawowym. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.

4. Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez okres realizacji umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawie uzasadnionych interesów Administratora.

5. Państwa dane osobowe możemy przekazać podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawa, informatyczne, a także innym podmiotom zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawione do uzyskania danych.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych, 
 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 • usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe, 
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, 
 • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem,
 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Enza Zaden Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych.

Informacje uzupełniające:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Administrator prowadzi politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt:

Enza Zaden Poland Sp. z o. o. ul. Puławska 543/17, 02-844 Warszawa, tel. +48 226495267 lub mailowo pod adres: biuro@enzazaden.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.